GIF87a $&$̌^,l^윖􌆄ܴRt̲zLn<4&¬dμ촮D:쬦\N줦tnԔf4\ƴԤ|z<2䤞lfZ$̺vLĴlĦTF\V̌Ԕ^,Ԥ~\|vܜj<Į̼V|̶~TrD<.ƴlTB촪|nj<ľ\D2tfĪdV̔b,䴶lb윚􌊌|zTnD<*´lL>쬪\Rܔf<ԾľvLʼ܄~̜ԬĬdTJ|rD6tjdZ켞Z,tV$̶ĪԔb4, H*\`Ç#J|ŋ`ܘǏ'LIɓ(9 D @I)K͛W /aHsѣ(u~<">ZR͙HESLeaL VR@jJZ 2RO i-dmɢrsq!Ň &IL *.II$┆KQLU*>)dt、f~&]^y4 C#*YP̙KLtG e`ZFk$,8&N?(fs1 l \qgE _@%&7IJ8#8s1Iq t D%HXQ)`#z!`:l U#$B(a@rėcqD ^ B^)G(s[]J%P&dVT"0GU Xܤ q(50IDt)R\9Piy9sLa Ft$HrE" 5aq$:["5nr8&ntD%}1}o(0I{$ "$R@E> Gl_ [&q(R" tD l pB +QY1924BDG6ė .0sLn0C d11I DƑ xD0GCaQIEL&P$wPA0t 1q$y8`N@ p45FsPrGPnYo#cJIL@&1AE MztEvDEXkE Fs05҈#hpAEVƀƴHpfzBQ dRC /SL2"LBѣ0i([$QEЉ#|bln=Y;P7 {Ame4A'X=p#"vXisG PO$e.I#䒌w6% 21 11%\@E8̅1DjT