GIF87a TDFDR4&$&$ԔfdĦl&$dbdČVT|z|̶\>$\464TVT̜vt|FDľt64trt^\|><\ LNL,.,Įl.,d<><̤~|NLԾĬԜrtljl\^\씎|:<^\T LJLR,*,jlĪl*,dfdZ\|~|Ժd<:<\Z\Ԥz|JLt: q)đNh  \ $q (BD[@AIJFC#-jh14XՆ2QP\p jT®Qe1<ȇ}$P'GMTD LƑ 2 C|x TGdBażءt$^ DU!!! w 0C!uZ("!Vl