GIF87a TƴRf4ĦܜvL̬\t̶V4&$&$vtμVTfd̶ܬl&$Ħt64\n<~T^,|FDlļ|Ծ~|ԾԄNLĮ^\|><\ j`F%P ˂.י1`lI67VE H #@^"vJl}P{,$ Fs̆qQH9TA]I*&`$CEwTc `& ŌctID($H<'!b$ 0āѢ䆄K~ _yH*Fdؓ:0k ճIԖ0dO5H!@F'-7AF  ^z` D@%r"2b>#q"Q A)A#U@!LRtB^fFdն8LaA6`b-[IB 90t@ ╈?` #! @,20RaDȋ $hÌԎFhRF9'bpdcd@ dm#!%r\G5GLdP0Ȁ a$7EK]vV{A'p9!@B0A\$U߈ ɂ`MXCȇ=